Ha levelezőrendszere rosszul jeleníti meg ezt az e-mailt, akkor nyissa meg innen!

XVII. évfolyam 5. szám - 2011. január 14.
amit a pmkik-ról tudni kell
kamarai
szolgáltatások

szakmunkás
képzés

okmány-
hitelesítés
széchenyi
kártya
Gyors jogsegély
Mesterképzés
Tanulószerződések
Irány külföld
Békéltető testület
Jogi tanácsadók
Adótanácsadók
Munkaügyi központ
hírei
Klubprogramjaink
Szakmai programok

Magyarország az Európai Unió soros elnöke

2011. január elsejétől Magyarország vette át az Európai Uniósoros elnöki tisztét, amelyet fél évig tölt be. A soroselnökséget első alkalommal ellátó Magyarország azelnökségi trió keretében Spanyolországgal és Belgiummalközösen látja el az elnökségi feladatokat. A magyar EUelnökségalatt kiemelkedő szerepet kap a gazdaság ésversenyképesség, így a kkv-k helyzetének javítása is.Kiemelt feladatok között szerepel a 2014-től érvényes uniósköltségvetési keret kialakítása és Horvátország csatlakozásiszerződésének aláírása. A félév kiemelt rendezvényei közétartozik az áprilisban megrendezésre kerülő KeletiPartnerség állam- és kormányfői csúcstalálkozója.A magyar elnökség négy fő prioritás köré szervezi feladatait2011 első félévében:
· Növekedés és foglalkoztatás azeurópai szociális modell megőrzéséért,
· Erősebb Európa,
· Polgárbarát unió,
· Bővítés és szomszédságpolitika.
Emellett a gazdasági ügyektől kezdve a közösségipolitikákon át a bővítés kérdéséig minden esetben szem előttkívánja tartani az emberi tényezőt, mint az intelligens,fenntartható és inkluzív növekedés alapját.

1. Növekedés és foglalkoztatás az európai szociális
modell megőrzéséért
A globális pénzügyi és gazdaságiválság következményeként az Európai Unió tagállamaimegállapodtak, hogy a jövőben gazdaságpolitikájukatösszehangolják, vagyis megteremtik az Unió „gazdaságikormányzását”. Az Európai Bizottság hatjogszabályjavaslatot terjesztett be a gazdaságpolitikaikoordináció megerősítésére. A magyar elnökség egyiklegfontosabb feladata lesz, hogy továbbvigye ezeket ajogszabályjavaslatokat és 2011 nyaráig megállapodástérjenek el. Az új gazdaságpolitikai koordináció hatékonyműködésének érdekében 2011 első félévében a magyar elnökségnek be kell indítania az „európaifélévet”, illetve külön feladat lesz az eurózóna állandó válságkezelő mechanizmusának kialakítása,amely a Lisszaboni Szerződés módosítását igényli.

A magyar soros elnökség kiemelkedően fontos feladata lesz az Európa 2020 stratégia és a hozzákapcsolódó európai félév beindítása. Az Európa 2020 stratégia az európai polgárok életkörülményeitkívánja javítani, illetve megőrizni, ezért középpontjában a munkahelyteremtésnek és a fenntarthatóversenyképességnek kell állnia. A versenyképesség területén a magyar elnökség javítani kíván amunkahelyteremtés motorjainak számító kis- és középvállalkozások helyzetén(üzleti környezetének és pénzügyi forrásokhoz való hozzáférésének javítása),és fel kívánja hívni a tagállamok figyelmét arra, milyen hatással lehet ademográfia és családpolitika a foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre. Aszegénység csökkentésére irányuló kezdeményezés során az elnökség kiemeltfigyelmet kíván fordítani a gyermekszegénység elleni küzdelemre, és érdemi,európai szintű lépések meghozatalára törekszik a romaintegráció kérdésében.

2.
Erősebb Európa
2011 első félévében több belső politika felülvizsgálata válikaktuálissá, az ehhez kapcsolódó viták levezénylése pedig a soros magyarelnökség feladata. A magyar soros elnökség féléve alatt napirendre kerül akohéziós politika, a közös agrárpolitika (KAP), az új költségvetési keret, aközös energiapolitika, és a közös környezetvédelmi és klímapolitika átalakításais.A vízpolitika a magyar elnökség önálló kezdeményezése, amely a 2012-benkezdődő új, átfogó európai vízpolitika alakításához értékes hozzájárulás.
A vízkészletek megőrzéséről szóló vitávalpárhuzamosan, a magyar elnökség célja,hogy a 2011. júniusi Európai Tanácsülésena tagállamok fogadják el azEurópai Bizottság által 2010decemberében közzétett Duna-RégióStratégiája (DRS) javaslatot. Az EU Baltitengerirégiós stratégiája után, amelyet asvéd elnökség idején, 2009 másodikfelében fogadtak el, a DRS az Unió második makroregionálisfejlesztési stratégiája lesz. A DRS célja a régió gazdaságának és versenyképességének fenntartható módon történő növelése, egyvirágzó, fejlődő és attraktív régió létrehozása. Ennek fontosvetülete a kis- és középvállalkozások versenyképességének ésterjeszkedésének támogatása a Duna menti régióban.

3. Polgárbarát unió

Magyarország céljai között szerepel aStockholmi Program végrehajtásának továbbvitele, a polgárokszabad mozgásának biztosítása érdekében a schengeni övezetRomániával és Bulgáriával történő kibővítésének előmozdítása,valamint az alapvető jogok védelme. Mindezek mellett a magyarelnökség célkitűzése, hogy ráirányítsa a tagállamok figyelmét akulturális sokszínűségre, mint védendő európai értékre. A kulturálissokszínűség az elnökség alatti kulturális események meghatározótémája lesz. A magyar elnökség fel kívánja hívni a tagállamokfigyelmét, hogy a kulturális sokszínűség hozzájárulhat az európaigazdasági és növekedési célok eléréséhez. E téren különösenfontos a kulturális és kreatív iparágaknak az európaiversenyképességben, a társadalmi fejlődésben és a kohézióbanjátszott szerepe, valamint a tudásalapú társadalom, az innovációés a kultúra összekapcsolásának szinergia-teremtő hatása. 2011februárjában a témában szakértői konferenciára kerül sor, melynekcélja, hogy az önkéntes és civil munka előnyei az üzleti és apolitikai szféra számára is láthatóvá váljanak. A magyar elnökséggel egy időben, 2011. január 1-jén indul az Önkéntesség európai éve, ígyMagyarország az európai Bizottsággal együttműködve számos programot és pályázatot kínál azaktivitás és az öngondoskodás szellemét képviselők rendelkezésére.

A civil szervezetek és önkéntesmunkát végzők számára a magyar elnökség, az Európai Bizottsággal együttműködve honlapot hozottlétre a www.onkentesseg2011.hu címen.
Az európai év jegyében az Európai Bizottság MagyarországiKépviselete is új profillal bővül a budapesti Millenáris Parkban.

4.
Bővítés és szomszédságpolitika
Magyarország megkülönböztetett figyelmet kíván szentelni soroselnöksége alatt a bővítési folyamat továbbvitelére és a nyugat-balkáni térség integrációsperspektívájának előmozdítására. A magyar elnökség mindent meg fog tenni azért, hogy tartsa aTörökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások eddigi ütemét, hogyhatékonyan kezelje az Izlanddal való tárgyalások tartalmi részét, és hogymég 2011 első felében lezárja a Horvátországgal folyamatban levőcsatlakozási tárgyalásokat.

Kiemelt cél továbbá a szomszédságpolitika keleti dimenziójánakmegerősítése, amelynek keretében 2011 májusában Magyarországonrendezik meg a második Keleti Partnerség csúcstalálkozót.
A KeletiPartnerség arra ösztönzi a résztvevő országokat, hogy közelítsékjogrendszerüket az uniós normákhoz, de nem kínálja fel az EU-tagságperspektíváját.
A csúcstalálkozón a 27 EU-tagállam és a hat keletipartnerország (Ukrajna, Moldova, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia,Fehér Oroszország) állam- és kormányfői találkoznak a politikai és gazdasági kapcsolatok szorosabbrafűzésének érdekében. Az eseményt a Lisszaboni Szerződének megfelelően Herman Van Rompuy, azEurópai Tanács állandó elnöke, és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke közösen fogjaelnökölni.
Az EU Tanácsának soros elnöki tisztségében Magyarországot 2011 júliusában leváltóLengyelország a Keleti Partnerség kezdeményezője volt, így várhatóan Varsó is folytatja a magyar féléveredményeinek továbbvitelét.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Brüsszeli Képviselete számos rendezvényt szervez magyarsoros elnökség idején. Januárban üzleti reggeli keretében Györkös Péter állandó képviselő mutatja be amagyar elnökség prioritásait az Eurochambres (Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége) ésaz MKIK Brüsszeli Képviseletének üzleti reggelije keretében. Szintén a magyar elnökség prioritásai atéma az MKIK Brüsszeli Képviselete, az Észak-Alföld Brüsszeli Képviselete és a Magyar FejlesztésiBank Brüsszeli Képviseletével közös szervezésben sorra kerülő esti fogadáson január 20-án a MagyarRégiók Házában.
Márciusban a Magyar Nagykövetséggel együttműködésben szervez az MKIKKépviselet és a Mecheleni Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Üzleti Napot Mechelen-ben.

Források:


Magyar EU soros elnökség hivatalos honlapja:http://www.eu2011.hu/

A magyar elnökség naptártervezete:
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/714C5FA9-FFD4-43B8-BF62-1C124351EF0A/0/HU_PRES_calendar_draft.pdf

 

Ez a levél UTF-8 kódolással készült. Amennyiben az ékezetes betűk hibásan jelennének meg, Outlook Expressz használata esetén a Nézet/Kódolás/Egyebek/Unicode (UTF-8) beállítást alkalmazza!

PMKIK 1056 Budapest, Váci utca 40.
Hírlevél archívum

A leiratkozáshoz vagy adatmódosításhoz kattintson ide!